پنجشنبه 16 مرداد 1399
بازگشت
دكتر عبدالمجيد حسيني راد
متولد 1338- بهبهان
دكتراي هنرهاي تجسمي- دانشگاه رن 2- فرانسه
دانشيار دانشكده هنرهاي تجسمي- پرديس هنرهاي زيبا- دانشگاه تهران
سوابق:
دبير نمايشگاه بيان تمثيلي در نقاشي نوگراي ايران (1379- موزه هنرهاي معاصر تهران)
عضو شوراي سياستگذاري و هيأت انتخاب دومين نمايشگاه طراحي تهران (1379- موزه هنرهاي معاصر تهران)
عضو شوراي سياستگذاري و هيأت انتخاب پنجمين دوسالانه نقاشي ايران (1379- موزه هنرهاي معاصر تهران)
دبير همايش و عضو شوراي سياستگذاري و انتخاب نمايشگاه نگاه معنوي (1382- موزه هنرهاي معاصر تهران)
دبير اولين و دومين نمايشگاه هنر مفهومي ايران (هنر جديد)- (1380 و 1381 موزه هنرهاي معاصر تهران)
عضو شوراي سياستگذاري و هيأت انتخاب سومين نمايشگاه هنر جديد (1382- موزه هنرهاي معاصر تهران)
عضو شوراي سياستگذاري و هيأت انتخاب و مدير كاتالوگ نمايشگاه هنر جديد پرواز- پايداري (1386- موسسه فرهنگي هنري صبا)
سردبير نشريه هنرهاي تجسمي- 1382-1386 (از انتشارات سوره مهر حوزه هنري)
عضو شوراي سياستگذاري اولين دوسالانه بين‌المللي نقاشي جهان اسلام (فرهنگستان هنر 1379)
عضو شوراي سياستگذاري و انتخاب دومين دوسالانه بين‌المللي نقاشي جهان اسلام (فرهنگستان هنر 1381)
عضو شوراي علمي همايش بين‌المللي استاد كمال الدين بهزاد (فرهنگستان هنر 1382)
عضو شوراي علمي همايش بين‌المللي شاهنامه نگاري (فرهنگستان 1386-1387)
عضو شوراي سياستگذاري و انتخاب و داوري آثار سومين دوسالانه بين‌المللي نقاشي جهان اسلام (فرهنگستان هنر 1383)
عضو شوراي علمي همايش بين‌المللي طبيعت در هنر شرق ( فرهنگستان هنر 1383-1384 )
عضو شوراي علمي همايش بين‌المللي شاهنامه نگاري (فرهنگستان هنر 1386-1387)
مؤلف كتاب‌هاي خط‌ها و سايه‌ها، منظر نقاشي معاصر، از باروك تا سوررئاليسم، روياي فرشتگان،
مباني هنرهاي تجسمي، كتاب درسي دوره هنرستان، يادنامه كمال الدين بهزاد، شاهكارهاي نگارگري ايران و ...
برگزاري 3 نمايشگاه انفرادي و حضور در بيش از 20 عنوان نمايشگاه گروهي
گذراندن دوره تخصصي موزه داري با همكاري موزه ايران باستان و The British Council
مسئوليت دانشگاهي از جمله مدير گروه هنرهاي تجسمي(1378 تا1381)،
معاون گروه هنرهاي تجسمي(1381 تا 1383)، مدير گروه نقاشي و مجسمه‌سازي (1386 تاكنون)