پنجشنبه 16 مرداد 1399
بازگشت
دكتر محمود اسعدي
متولد 1343 ـ نيشابور
دكتراي مديريت رسانه، دانشگاه تهران/ Ph.D
فوق ليسانس مديريت دولتي، دانشگاه تربيت مدرس
ليسانس مديريت بازرگاني، دانشگاه تهران   
سوابق:
دبير همايش چهره‌هاي ماندگار
دبير همايش بزرگداشت حكيم الهي‌قمشه‌اي /1381
دبير همايش بزرگداشت ابن عربي با همكاري ايران و اسپانيا / 1381
مشاور معاونت سيماي سازمان صدا و سيما / 85 ـ 1383
عضو شوراي طرح و برنامه شبكه اول سيما / 68 ـ 1365
عضو شوراي طرح و برنامه شبكه 5 سيما /86 ـ 1384
مدير مسئول و سردبير كيهان فرهنگي / 75 ـ 1370
سردبير نشريات چهره‌هاي ماندگار
دبير همايش فرهنگي دانشجويان / 1366
انتشار مقالات متعدد در همايش‌هاي ملي و بين‌المللي
انتشار بيش از 20 عنوان كتاب و مجموعه آثار از جمله 8 روز مقاومت (مجموعه خاطره)،
حلقه ماه (مجموعه قصه)، غرب و غرب‌شناسي (مجموعه مقالات)، نقد خلاق (مجموعه نقد)،
مشاهير معاصر ايران، نخبگان ايران، چهره‌هاي ماندگار و...
انتشار ويژه‌نامه فرهنگ هنر و ادبيات انقلاب، فرهنگ مصر، فرهنگ تاجيكستان، فرهنگ هند و ...
تدريس مباني ارتباطات انساني (دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران)، مديريتي سازماني
(دانشكده مديريت دانشگاه تهران)، بازاريابي و تجارت (واحد علوم و تحقيقات)، اصول برنامه‌ريزي فرهنگي،
تئوري مديريت پيشرفته و ...
ساخت برنامه‌هاي تصويري و مجموعه‌هاي فرهنگي و علمي متعدد از جمله مجموعه قند پارسي،
مجموعه سيدجمال الدين اسد آبادي، مجموعه غرب‌شناسي، چهره‌هاي ماندگار، مشاهير تهران، مجموعه آفاق و ...